HNX Index
(
%) KL khớp lệnh:
GT khớp lệnh:
  KL thỏa thuận:
  GT thỏa thuận:
UPCOM Index
(
%) KL khớp lệnh:
GT khớp lệnh:
  KL thỏa thuận:
  GT thỏa thuận:
Hiện tất cả chỉ số
NIÊM YẾT UPCOM UPCOM PREMIUM ETF
ABC DEF GHI JKL MNO PQR STUV WXYZ
CK TC Trần Sàn Bên mua Giá
Khớp
KL
Khớp
Thay
đổi
Bên bán Cao
nhất
Thấp
nhất
Giá
TB
Tổng
mua
Tổng
bán
Tổng
khớp
Thỏa
thuận
NN
mua
NN
bán
KL3 Giá 3 KL2 Giá 2 KL1 Giá 1 Giá 1 KL1 Giá 2 KL2 Giá 3 KL3